Eurocolor wiki

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną EUROCOLOR Sp. z o.o. ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin).

2. Regulamin określa:
a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c. warunki zawierania, odstępowania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem Umowy, w szczególności przez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Usługodawcy.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet, w szczególności takich jak dostęp osób nieuprawnionych do transmisji danych.

5. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z regulaminem.


§ 2 Definicje


1. Usługodawca przyjmuje na potrzeby regulaminu następujące definicje:
a. Usługodawca – EUROCOLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach (44-120), ul. Toszecka 47, KRS: 0000362103, NIP: 9690795268,
b. Usługobiorca – osoba korzystająca z co najmniej jednej z Usług świadczonych przez Usługodawcę,
c. Usługi – umożliwienie kontaktu przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego lub zapisu na Newsletter,
d. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu kontaktu z Usługodawcą przy wykorzystaniu udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy formularza kontaktowego, przy pomocy którego Usługobiorca może przesłać CV lub inne dokumenty aplikacyjne,
e. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przesyłaniu przez informacji Usługobiorcy, w tym informacji handlowej Usługodawcy,
f. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


§ 3 Rodzaj i zakres świadczonych Usług

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące Usługi:
a. Formularza kontaktowego,
b. Newsletteru.

2. W ramach Usług Usługodawca:
a. w przypadku Formularza kontaktowego – umożliwia skontaktowanie się z Usługodawcą przy wykorzystaniu interaktywnego formularza udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy, w szczególności polegające na przesłaniu CV lub innych dokumentów aplikacyjnych w ramach prowadzonych przez Usługodawcę rekrutacji,
b. w przypadku Newsletteru – umożliwia zapisanie się na przesyłany okresowo Usługobiorcy newsletter zawierający informacje dotyczące działalności prowadzonej przez Usługobiorcę, w tym informacji handlowej Usługodawcy. 

3. W celu skorzystania z Usług:
a. w przypadku Formularza kontaktowego – niezbędne jest uzupełnienie o wymagane dane pól interaktywnego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy oraz ewentualne załączenie pliku, a następnie przesłanie tych treści Usługodawcy przez kliknięcie pola Wyślij aplikację,
b. w przypadku Newsletteru – niezbędne jest uzupełnienie o wymagane dane (adres e-mail) pól interaktywnego formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy i przesłanie tych treści Usługodawcy przez kliknięcie pola Zapisz się.

4. Oferty przedstawione w całym serwisie www.eurocolor.com.pl oraz w Newsletterze nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. Materiały, w tym elementy graficzne zawarte w serwisie www.eurocolor.com.pl oraz w Newsletterze stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie treści zawartych w serwisie www.eurocolor.com.pl oraz w Newsletterze w celach innych niż związanych z realizacją Usługi, wymaga zgody Usługodawcy. 

6. Usługa jest świadczona całodobowo. Świadczenie Usług może być przerwane w przypadku okresów wyłączenia strony internetowej, prac o charakterze konserwacyjnym, jak również w przypadku sytuacji od Usługobiorcy niezależnych. 


§ 4 Wymagania techniczne świadczonych Usług


Do prawidłowego skorzystania z Usług niezbędne jest posiadanie sprzętu umożliwiającego dostęp do strony internetowej Usługodawcy, legalnego systemu operacyjnego, aktualnej przeglądarki internetowej i dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej. 


§ 5 Warunki zawierania, odstąpienia i rozwiązywania Umowy


1. Umowa jest zawierana w sposób dorozumiany, przez skorzystanie z Usługi. 

2. W przypadku Newsletteru:
a. Umowa jest zawiązywana na czas nieoznaczony, 
b. rozwiązanie Umowy następuje po zakończeniu świadczenia Usługi lub po przekazaniu Usługodawcy przez Usługobiorcę informacji o zaprzestaniu korzystania z Usługi; Usługodawca umożliwia rezygnację z Newsletteru przy pomocy przycisku w stopce maila,
c. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania zapisu na newsletter,
d. aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Usługobiorca przekazuje Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu zgodnie z określonym wzorem. Doręczenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić w wybrany przez Usługobiorcę sposób:
i. pisemnie, na adres: EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice,
ii. elektronicznie, na adres e-mail: poczta@eurocolor.com.pl,
e. prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przez upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu o utracie prawa do odstąpienia od Umowy. 
f. w przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. 
g. Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, w szczególności naruszenia przez Usługobiorcę zasad określonych w Regulaminie. 


§ 6 Informacja handlowa


1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

2. Usługobiorca może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

3. Rezygnacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy.  


§ 7 Koszty i płatności


1. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

2. Niezależnie od ustępu poprzedzającego, Usługobiorca powinien mieć na względzie standardowe koszty ponoszone w związku z wykorzystaniem sieci Internet oraz eksploatacji urządzeń umożliwiających dostęp do strony internetowej i korzystanie z sieci Internet.

§ 8 Prawo do reklamacji


1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w wybrany przez siebie sposób:
a. pisemnie, na adres: EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice,
b. elektronicznie, na adres e-mail: poczta@eurocolor.com.pl.

3. Usługodawcy rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

4. Usługobiorca przekazuje rozstrzygnięcie reklamacji na adres wskazany przez Usługobiorcę, w formie pisemnej lub elektronicznej. 


§ 9 Działania niedozwolone


Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, niepełnych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Usługodawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych danych objętych ochroną prawną.


§ 10 Odpowiedzialność Usługodawcy


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1. w przypadku nieprawidłowego korzystania z Usług przez Usługobiorcę,

2. w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę zasad korzystania z Usług,

3. za problemy z połączeniem z siecią Internet,

4. poniesione przez Usługobiorcę koszty związane z dostępem do Usługi, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu,

5. za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub innych osób w wyniku działania siły wyższej lub działań sprzecznych z Regulaminem, w szczególności opisane w § 9 Regulaminu.


§ 11 Zmiany Regulaminu


1. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian Regulaminu. 

2. W przypadku wprowadzenia zmian Regulaminu, Usługodawca informuje o tych zmianach na swojej stronie internetowej.

3. Usługobiorca może nie zaakceptować zmiany Regulaminu, co skutkuje niemożliwością dalszego korzystania z Usług.


§ 12 informacje o przetwarzaniu danych osobowych


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROCOLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach (44-120), ul. Toszecka 47, KRS: 0000362103, NIP: 9690795268.

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w wybrany przez siebie sposób:
a. pisemnie, na adres: Ochrona Danych Osobowych, EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice,
b. elektronicznie, na adres e-mail: irena.jaworek@eurocolor.com.pl,
c. telefonicznie, pod numerem: +48 32 722 45 80.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji Usług, a w przypadku skorzystania z Formularza kontaktowego, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a. wyrażonej przez Panią/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b. obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje, lub organom administracji publicznej, w związku z realizacją obowiązków prawnych. Do podmiotów współpracujących należą w szczególności przedstawiciele handlowi, podmioty zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty realizujące przesyłki, obsługę prawną, drukowanie materiałów oraz niszczenie dokumentacji.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością skorzystania z Usług.

7. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów. W przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, będą one przetwarzane nie dłużej niż do momentu jej wycofania. 

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane nie są w związku z realizacją Usług przekazywane do państw trzecich. Mogą jednak podlegać takiemu transferowi w przypadku skorzystania z naszych stron w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn), na zasadach przyjętych przez te podmioty.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
b. do sprostowania danych, jeżeli są one błędne lub niekompletne,
c. do ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 18 ust. 1 RODO, 
d. do usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 RODO,
e. do przenoszenia danych, jeżeli Państwa dane przetwarzane były na podstawie wyrażonej zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy,
f. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane w celach marketingowych bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
g. złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 


§ 13 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Usługodawca dopuszcza możliwość polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Usługi.

3. Z Usługodawcą można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych: EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, email: poczta@eurocolor.com.pl, tel. +48 32 722 45 45.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021.

ok

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi schowka w ramach strony internetowej. *

*Pola wymagane

ANTRESOLA WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu I instancji. Uznał, iż projekt nie jest zgodny z planem w odniesieniu do ilości kondygnacji projektowanego budynku. Zdaniem WSA organy niezasadnie przyjęły, że przewidziane w projekcie w górnej części poddasza antresole w istocie spełniają warunki przewidziane prawem dla tego typu pomieszczeń. Zgodnie z § 3 pkt 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 73, poz. 690) przez antresolę należy rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona. Z projektu budowlanego wynika, iż na trzeciej kondygnacji przewidziano pięć mieszkań. Trzy z mieszkań posiadają przynależne do nich antresole znajdujące się nad stropem pośrednim pomieszczeń wchodzących w skład tych mieszkań i innych. Każda z tych antresoli teoretycznie ma powierzchnię mniejszą od powierzchni pomieszczenia, z którego jest wydzielona i nie jest zamknięta od strony wnętrza z którego jest wydzielona. Swoim obrysem jednak wykracza poza obrys pomieszczenia z którego jest wydzielona w taki sposób, że znajduje się nad stropem pośrednim również innych pomieszczeń, a nawet innych mieszkań.
Termin ten używany jest najczęściej w odniesieniu do drzwi wejściowych. W drzwiach wejściowych poza możliwością stosowania różnego rodzaju pakietów szybowych zazwyczaj stosuje się wypełnienia drzwiowe, które zapewniają drzwiom niepowtarzalny wygląd, odpowiadając na indywidualne potrzeby użytkownika. Na rynku dostępnych są setki wypełnień od klasycznych po nowoczesne, w wielu wariantach kolorystycznych. Wypełnienia drzwiowe poza tym że pełnią funkcję wizerunkową i stylistyczną, zapewniają również odpowiednią oszczędność energetyczną i bezpieczeństwo.
Okna PVC w swojej budowie zawierają stalowe kształtowniki, które zapewniają, iż okno nie odkształci się pod wpływem podwyższonej temperatury spowodowanej promieniami słonecznymi, gwarantując ich prawidłowe funkcjonowanie a tym samy otwieranie, zamykanie i prawidłową szczelność.
Szczegółowe warunki i długość gwarancji na dany produkt określa Książka gwarancyjna EUROCOLOR, która załączana jest do zakupionych okien, drzwi i rolet. Zawarte w niej są również informacje dotyczące montażu, regulacji i konserwacji produktów dostępnych w naszej ofercie.
Parametr ten charakteryzuje przewodność cieplną szyb zespolonych (od ang. glass - szyba) stosowanych w oknach i można go opisać jako ilość ciepła traconego przez 1 m2 szyby zespolonej w określonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1 oK. Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła szyby Ug, tym lepiej szyba zespolona chroni przed stratami ciepła, wpływając na poprawę energooszczędności budynku. Na rynku można spotkać szyby o różnym parametrze Ug od standardowej od 1,0 po 0,5 W/m2K.
Parametr ten charakteryzuje przenikalność cieplną profili z których wykonane są okna lub drzwi (od ang. frame - rama). Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła ramy Ug, tym lepiej profil będzie chronił nas stratami ciepła i wpływał na polepszenie właściwości termicznych całego okna. Parametr ten określany jest w W/m2K.
Parametr używany w budownictwie dla przegród cieplnych jakimi są drzwi (od ang. door - drzwi) i określający, jaka ilość ciepła tracona jest przez drzwi w ustalonych warunkach, gdy różnica między otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym wynosi 1 oK. Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła, tym drzwi chronią przed stratami ciepła. Parametr ten określany jest w W/m2K.
Autorski system opracowany przez firmę EUROCLOR mający na celu produkcję i oferowanie klientom produktów najwyższej jakości i spełniający dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie certyfikacji CE, dzięki wewnątrz zakładowej kontrola produkcji, prowadzonej na każdym etapie procesu technologicznego.
Ruchomy element okna, który w zależności od przeznaczenia może być otwierany, uchylany lub przesuwany. Skrzydła w zależności od wybranego modelu najczęściej różnią się kształtem oraz budową.
Cecha charakterystyczna dla profili okiennych i drzwiowych i określająca ich szerokość. Od szerokości profilu uzależnione są często inne parametry, które może osiągnąć okno m.in. jego energooszczędność, stabilność konstrukcji, możliwe do zastosowania pakiety szybowe, a które to mają wpływ na komfort użytkowania okien. Okna o szerokości 86 mm charakteryzują się zwiększonymi parametrami termoizolacyjnymi poprawiającymi energooszczędność i akustykę.
Cecha charakterystyczna dla profili okiennych i określająca ich szerokość. Od szerokości profilu uzależnione są często inne parametry, które może osiągnąć okno m.in. jego energooszczędność, stabilność konstrukcji, możliwe do zastosowania pakiety szybowe, a które to mają wpływ na komfort użytkowania okien. Szerokości 73 mm jest charakterystyczna dla systemu Efektiv dostępnego w ofercie EUROCOLOR.
Cecha charakterystyczna dla profili okiennych i drzwiowych i określająca ich szerokość. Od szerokości profilu uzależnione są często inne parametry, które może osiągnąć okno m.in. jego energooszczędność, stabilność konstrukcji, możliwe do zastosowania pakiety szybowe, a które to mają wpływ na komfort użytkowania okien. Okna o szerokości 82 mm charakteryzują się zwiększonymi parametrami termoizolacyjnymi poprawiającymi energooszczędność i akustykę.
Cecha charakterystyczna dla profili okiennych i drzwiowych i określająca ich szerokość. Od szerokości profilu uzależnione są często inne parametry, które może osiągnąć okno m.in. jego energooszczędność, stabilność konstrukcji, możliwe do zastosowania pakiety szybowe, a które to mają wpływ na komfort użytkowania okien. Okna o szerokości 70 mm są jednymi z najczęściej spotykanych i oferowanych na rynku.
Unikatowy symbol w ofercie EUROCOLOR określający kształt skrzydła okiennego w jakim dostępny jest dany model okna, skrót SRx oznacza, iż okno posiada skrzydło zaokrąglone.
Unikatowy symbol w ofercie EUROCOLOR określający kształt skrzydła okiennego w jakim dostępny jest dany model okna, skrót Sx oznacza, iż okno posiada skrzydło proste.
Dodatkowa uszczelka, która umieszczana jest na ramie okiennej zapwniająca dodatkową ochronę przed hałasem i uciekającym ciepłem. Uszczelka tego typu najczęściej spotykana jest w systemach energooszczednych o podwyższonych parametrach termoizolacyjncyh.
Specjalne zaprojektowany i zgłoszony do opatentowania system zintegrowanych wzmocnień znajdujących się w znajdujący w profilach Geneo, zapewniający klasę antywyważeniową WK2 bez stosowania dodatkowych zbrojeń stalowych. Z profili Geneo wykonane są okna ENERGO+ i ENERGO+ PHZ.
Wkładki ocieplające wykonane ze specjalnej kompozycji styroduru umieszczone w wewnętrznych komorach profili okiennych i drzwiowych, poprawiające termoizolację i zapewniające bardzo dobre parametry energooszczędne. W system dociepleń termomoduł wyposażone są okna ENERGO+ oraz ENERGO+ PHZ.
System specjalnie zaprojektowanych uszczelek w wybranych systemach okiennych składający się z trzech wysokiej jakości uszczelek, zapewniających zwiększone parametry termiczne i akustyczne. System posiada środkową uszczelkę umieszczoną na ramie okiennej, która tworzącą tzw. suchą komorę zapewniając dodatkową ochronę okucia przed wodą. System MD dostępny jest w modelach Duotherm, Energo+ i Energo+ PHZ.
Element okucia umożliwiający ustawienie skrzydła w jednym z wielu pozycji uchyłu, zapewniający odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, dostosowane do potrzeb użytkowników i warunków pogodowych np. mniejszy uchył zimą, żeby nie wychłodzić pomieszczenia i większy latem, żeby zapewnić wystarczająco dużo świeżego powietrza.
Jest to element okna w którym mocowane jest skrzydło okienne lub drzwiowe i który osadzany jest na stałe w murze. Rama okienna zwana jest też potocznie ościeżnicą i może mieć różnorodną budowę oraz kształt w zależności od wybranego modelu.
Unikatowy symbol w ofercie EUROCOLOR określający kształt skrzydła okiennego w jakim dostępny jest dany model okna, skrót Rx oznacza, iż okno posiada skrzydło okrągłe.
PVC to materiał znany szerzej jako polichlorek winylu, z którego wykonane są okna, drzwi i rolety. Stolarka okienna wykonana z PVC jest niewrażliwa na warunki pogodowe a zjawiska takie jak gnicie czy rdzą nie występują, dodatkowo poddany działaniu ognia zapala się, jednak nie pali się samodzielnie i gaśnie po usunięcia źródła ognia. Gładka powierzchnia sprawia, iż PVC jest wyjątkowo łatwe w konserwacji i myciu.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego rodzaju napędu w roletach możliwe jest zastosowanie pilotów umożliwiający kontrolę nad każdą roletą w domu bez konieczności wstawania z fotela. Dzięki sygnałowi radiowemu przesyłanego na bezpiecznej częstotliwości 868 MHz możemy sterować roleta lub grupą rolet nie znajdują się nawet w danym pomieszczeniu.
Próg aluminiowy montowany w drzwiach zapewnia swoboda i komfort przejścia, a także jest efektownym wykończeniem drzwi. Chroni także zbędną utratą ciepła, eliminując powstawanie zjawiska mostku termicznego. Progi występują najczęściej w dwóch wersjach: niski o wysokości 2,5 cm i wysoki – 5,5 cm.
Dodatek stosowany w drzwiach wejściowych spełniający rolę estetyczną i wizerunkową, montowany na drzwiach i służący do ich otwierania i zamykania. Pochwyty występują w wielu wariantach kolorystycznych i o różnych kształtach, dzięki czemu każdy ma możliwość dostosowania wyglądu drzwi do swoich indywidualnych potrzeb.
Dodatkowa uszczelka umieszczona w skrzydle pod szybą, eliminująca powstawanie mostków termicznych oraz ograniczająca straty energii, jest to element charakterystyczny dla systemów energooszczędnych na bazie profili Rehau – Energetic, Energo+ oraz Energo+ PHZ
Jeden z segmentów okucia znajdującego się w oknie chroniący jego newralgiczne miejsca przed próbą włamania, okna EUROCOLOR w standardzie wyposażone są w dwa punkty antywyważeniowe. Istnieje również montażu dodatkowych punktów dzięki czemu okno może osiągnąć wyższą klasę odporność na włamanie tzw. WK1 lub WK2.
Jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy element w oknie, gdyż zajmuje w większości konstrukcji ponad 70 % całej jego powierzchni i w największym stopniu wpływając na energooszczędność, akustykę, bezpieczeństwo całego okna. Nasze pakiety szybowe wykonane są w najnowszej technologii zespalania (bez przycinania ramki w narożach szyby powodującej nieszczelność) z wykorzystaniem materiału Hot-Melt, zapewniającego wysoką szczelność wkładu i zachowanie właściwości szyby na długie lata. Na rynku dostępne są pakiety szybowe spełniające różnorodne funkcje m.in.: energooszczędne, dźwiękochłonne, bezpieczne, przeciwsłoneczne.
Dom to miejsce, gdzie spędzamy każdą wolna chwilę, by odpocząć od codziennego zgiełku. Komfort może zapewnić nam odpowiednia ochrona cieplna, stąd bardzo ważne jest odpowiednie dobranie okien, drzwi i rolet aby zapewnić jak najmniejsze straty energii. Ważne jest aby podczas zakupu zwracać uwagę m.in. na współczynnik przenikania ciepła całego okna (Uw), sposób ich montażu a także przemyśleć zakup elementu dodatkowego jakim są rolety, gdyż wg przeprowadzanych badań, dzięki zamkniętej rolecie zewnętrznej możemy poprawić ochronę cieplną nawet o 25%.
Są elementem elektronicznym montowanym w roletach umożliwiającym automatyczne sterowanie roletą, podnoszenie i opuszczanie nawet bardzo ciężkich rolet, o określonej porze lub podczas nieobecności w domu zapewniając komfort użytkowania rolety. Napędy mogą być wyposażone w różnego rodzaj przełączniki od tradycyjnych umieszczanych na ścianie, po przez te z indywidualnym programatorem czasowym aż po te sterowane pilotem.
Funkcja i element okucia okiennego, który zapewnia wentylację i stałą wymianę powietrza, dzięki uchyleniu skrzydła okiennego w odpowiedniej pozycji bez konieczności stałego otwierania i zamykania okna.
W solarce okienno-drzwiowej pojęcie odnoszące się najczęściej do kształtu skrzydła okiennego lub drzwiowego, zapewniającego różnorodny wygląd produktów. Na rynku oferowane są okna o kształcie prostym, okrągłym, wklęsłym i zaokrąglonym.
Materiał, który wykorzystywany jest przy produkcji szyb zespolonych w oknach a mający na celu zapewnienie jak najlepszej szczelności pakietu szybowego i nie pozwalający na utratę gazów znajdujących się w pakietach szybowych (najczęściej jest nim argon).
Opatentowany mechanizm blokujący znajdujący się w klamkach, uniemożliwiający manipulację klamką od strony zewnętrznej, gdzie przy obrocie klamki od położenia zamkniętego do uchylnego, następuje każdorazowo ryglowanie samozabezpieczającego się mechanizmu blokady w różnych położeniach klamki a towarzyszy temu precyzyjne klikanie będące dodatkowym słyszalnym akcentem podwyższonego bezpieczeństwa.
Certyfikat potwierdzający spełnienie odpowiednich wymagań w przypadku wznoszenia obiektów budowlanych, które wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych (m.in. okna i drzwi) oraz zastosowaniem szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. W Polsce certyfikat wydaje Polski Instytut Budownictwa Pasywnego. W ofercie EUROCOLOR systemem dedykowanym do domów pasywnych jest system ENERGO+ PHZ.
Element okucia okiennego, który umożliwia zablokowanie skrzydła okiennego w pozycji rozwiernej lub uchylnej gwarantując, iż przy zmianie pozycji nie ma ryzyka przypadkowego wypięcia skrzydła z ramy okna, blokada klamki oferowana jest w standardzie produktów EUROCOLOR.
parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów Testowa definicja parametrów
Współczynnik przenikania ciepła okna. Współczynnik Uw informuje, jakie wystąpią straty ciepła przez produkt po zamontowaniu w budynku wyrażany jest w jednostce W/m2K (mówiąc wprost ile wat energii ucieka przez powierzchnię okna na zewnątrz, dlatego im niższy współczynnik tym okno "cieplejsze") Współczynnik pokazuje rzeczywiste straty energii cieplnej całego okna i pozwala na sporządzenie prawidłowego bilansu energetycznego budynku przez architekta (nie należy mylić współczynnika przenikania ciepła całego okna Uw ze współczynnikiem przenikania ciepła szyby Ug który jest jedynie częścią składową Uw). Współczynnik przenikania ciepła okna zgodnie z odpowiednią normą (EN ISO 10077-1) obliczany jest według wzoru: Uw = (AgUg + ArUf + LgΨg) / Ag + Af Gdzie: Ag - pole powierzchni widocznej części oszklenia Ug - współczynnik przenikania ciepła szyby Af - pole powierzchni profilu Uf - współczynnik przenikania ciepła profilu Lg - całkowity obwód szklenia Ψg - liniowy współczynnik przenikania ciepła (tak zwany współczynnik krawędziowy szyby zespolonej).
DEFINICJA DEFINICJA SZALEŃSTWA
Karta Gwarancyjna Karta Gwarancyjna, jest to dokument umożliwiający wymienienie towaru na nowy, lub jego naprawienie w określonym czasie.
test
Spieniony polietylen o wyjątkowych własnościach izolacyjnych. Stosowany jako wypełnienie profili i połączeń profili aluminiowych (zwykle w wersjach + i HI)
Qualicoat to międzynarodowa organizacja normalizująca nakładanie powłok proszkowych (potocznie: malowanie proszkowe). Kryteria Qualicoat 2012 przewidują ocenę jakości powłoki z 3 m od wewnątrz pomieszczenia i z 5 m od zewnątrz (światło dzienne, oko nieuzbrojone). Link do strony organizacji (i wymagań): http://www.qualicoat.net (język angielski) Lakiernie spełniające wymagania Qualicoat cechują się zaostrzonymi kryteriami odbioru jakościowego (testy mechaniczne i klimatyczne) i są corocznie audytowane przez niezależne jednostki. Dostawcy EUROCOLOR posiadają certyfikat Qualicoat Odpowiednikiem Qualicoat dla powłok anodowych jest Qualanod
Przekładka Przekładka profili aluminiowych to element wykonany z tworzywa sztucznego (najczęściej poliamidu), łączący aluminiową część zewnętrzną profilu (zewnętrzną szalę) i jego część wewnętrzną (wewnętrzną szalę). Przekładki występują parami (górna i dolna) i tworzą środkową komorę profilu. Tradycyjne, proste przekładki coraz częściej (dla poprawienia izolacyjności cieplnej) są zastępowane bardziej skomplikowanymi rozwiązaniami - przekładkami komorowymi. W drzwiach (szczególnie z panelami nakładkowymi) coraz częściej stosuje się tzw. przekładki kompensacyjne ("pływające") - ograniczają one tzw. efekt bi-metalu (polegający na krzywieniu się skrzydła na skutek różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz) Profile do konstrukcji wewnętrznych (zimne) nie posiadają przekładek